Condicions d’ús i política de privacitat

2009 © Tots els drets reservats.

Aquesta pàgina web i els noms de domini www.ensanti.cat són titularitat de la FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME (d’ara endavant, també referida com a la FUNDACIÓ).

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI) s’exposen les dades identificatives del titular:

Titular: FUNDACIÓ EL MARESME

Adreça: Plaça dels Bous, 3-5 (Mataró) 08301

Tel. 937 90 47 48

Fax: 937 56 70 97

Contacte: ensanti@ensanti.cat

Dades registrals: Inscrita en el R.M. Lleida, Volum 619 Sec. Gral., Foli 1, Full L-11657

C.I.F.: G-607703303

El fet d’accedir i participar en aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació de les seves condicions d’ús i política de privacitat.

 1. Finalitat del web.

La finalitat de la pàgina web del PROJECTE SANTI és informar sobre els serveis que presta a persones amb disminució psíquica, com també facilitar el contacte amb clients, usuaris i altres persones interessades en la nostra operativa. Tota la informació que conté el web de la Fundació El Maresme és referent a l’última data d’actualització. Per tant, és informativa i no vinculant, ja que hi pot haver modificacions posteriors a l’última data d’actualització.

 1. Propietat intel•lectual.

Els drets de propietat intel•lectual del web ensanti.cat, llevat que s’indiqui expressament el contrari, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que conté són titularitat de la FUNDACIÓ, a qui en correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, la seva revenda, i la lesió dels drets de Propietat Intel•lectual o Industrial de la FUNDACIÓ donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

L’usuari reconeix que, en introduir, crear o compartir continguts en aquest lloc web, atorga expressament sense cap contraprestació i de forma irrevocable permís a favor de la FUNDACIÓ perquè pugui utilitzar, copiar, comunicar, fer públic i distribuir el contingut de l’usuari pel lloc web.

 1. Condicions generals.

Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web fundmaresme.com, que es posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a aquest lloc web n’implica l’acceptació sense reserves.

 1. Permisos.

S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius del web. 2) Que es realitzi amb la intenció exclusiva d’obtenir la informació continguda per a un ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució o comunicació pública, transformació o descompilació, sense el consentiment exprés del seu titular.

 1. Accés al web.

Tant l’accés al web com l’ús que pugui fer-se de la informació que inclou és responsabilitat exclusiva de qui el fa. El titular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se d’aquest accés o ús de la informació. La FUNDACIÓ no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (Software i Hardware), als fitxers o documents que s’hi guardin, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades.

El titular del web no garanteix la inexistència d’errors en l’accés al web, pel que fa al seu contingut, ni que estigui sempre actualitzat, encara que realitzarà els esforços corresponents per tal d’evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

 1. Enllaços a d’altres webs.

El titular del web no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació continguda a pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des de la pàgina fundmaresme.com. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir en la pàgina web de destinació. En cas que el titular tingués coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remeten aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o que pot lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per tal de suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent tan aviat com sigui possible.

 1. LOPD – Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El titular del web pot posar a disposició de l’usuari formularis a través dels quals pugui fer arribar comentaris, sol•licituds o preguntes, i facilita també un correu electrònic per rebre consultes o peticions d’informació. En cas que això suposi l’enviament de dades personals, l’usuari consenteix expressament i autoritza a la FUNDACIÓ el tractament automatitzat de les dades personals que subministri voluntàriament, a través de formularis i/o correu electrònic, per a:

– La gestió del contingut, informació i/o dades relatives als perfils de cadascun dels usuaris, com també respecte al contingut, informació i/o dades generades en interactuar l’usuari amb el Lloc web com a espai virtual per a aquestes utilitats i/o funcions.

– Enviament d’informació sobre els serveis de la FUNDACIÓ que hagi sol•licitat mitjançant els formularis del web, per email o per qualsevol altre mitjà.

L’usuari consenteix que les dades que ens faciliti, si s’escau, restin incorporades als fitxers de la FUNDACIÓ, degudament notificats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per a finalitats de gestió de clients i/o proveïdors.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i es presumirà que qui ens ha fet arribar les dades n’és el titular. La FUNDACIÓ guardarà les dades personals rebudes a través dels formularis o comptes de correu de la pàgina web en total secret, llevat del nom indicat com a remitent, garantint-ne la confidencialitat, i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adients per evitar-ne l’alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accés no autoritzats. De la mateixa manera, aquestes dades no seran cedides ni s’hi donarà accés en cap moment a terceres entitats, fóra dels casos autoritzats per la llei. L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari n’implica el consentiment i l’acceptació de les condicions exposades en aquesta política de privacitat.

L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel•lació de les seves dades en qualsevol moment davant FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME, Plaça dels Bous, 3-5, 08301 Mataró, o per email a ensanti@ensanti.cat.

La FUNDACIÓ no fa servir tècniques de “spamming” i tractarà només les dades que l’usuari transmeti a través dels correus electrònics habilitats al web.

 1. Enllaços d’hipertext.

Pel que fa als enllaços que es puguin fer a la nostra pàgina web, cal que respectin escrupolosament els drets de propietat intel•lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços, quan es realitzin de manera que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i, especialment, no es puguin mantenir els “frames” de la pàgina Web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l’usuari sobre el titular de la pàgina web que es visita, per exemple mantenint la URL del web original, o de manera que el web original s’aprofiti il•lícitament de la reputació, la inversió o els drets del titular.

 1. Modificacions del web.

La FUNDACIÓ es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions respecte a la informació continguda al seu web o en la seva configuració i presentació.

 1. Responsabilitats.

La FUNDACIÓ no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici derivat de circumstàncies de força major, com per exemple: error en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, caigudes a la xarxa d’Internet (de connexió, a les pàgines enllaçades). No es garanteix que la pàgina web funcioni de manera constant, fiable i correcta, sense retards o interrupcions.

La FUNDACIÓ es reserva el dret de poder modificar la present política de privacitat a fi d’adaptar-la a novetats legislatives eventuals, canvis en codis tipus, o per motius estratègics o corporatius. Tot plegat, sens perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats per realitzar els tractaments requerits, quan aquest consentiment no es consideri atorgat en funció dels termes de la present política de privacitat.

La FUNDACIÓ té com a objectiu principal garantir la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal dels usuaris, recollides a través de qualsevol sistema que en permeti la transmissió, viatjant per canals raonablement segurs. Per tant, manifesta el seu compromís de compliment de la legislació que estigui vigent a cada moment en aquesta matèria.

La FUNDACIÓ no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de la seva pàgina web, essent responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeix o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a què es pugui accedir a través d’enllaços des del web. La FUNDACIÓ no respon ni es fa càrrec de cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin relacionar-se amb el funcionament, disponibilitat i continuïtat dels llocs enllaçats.

L’usuari es compromet a utilitzar el web de la FUNDACIÓ conforme a allò establert en aquesta Política de Privacitat i Condicions d’Ús, i es compromet igualment a utilitzar el blog de forma no contrària a la legislació vigent o de mala fe, i de conformitat amb l’ordre públic i els bons costums.

 1. Cookies.

El web de la FUNDACIÓ pot utilitzar cookies, petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que ens permeten conèixer-ne la freqüència de visites, els continguts més seleccionats i els elements de seguretat que poden intervenir en el control d’accés a àrees restringides. També facilitaran eventualment la visualització d’elements de publicitat en funció de criteris predefinits per la FUNDACIÓ, que podran activar-se per cookies servides per tal entitat o per tercers que prestin aquests serveis per compte de la FUNDACIÓ.

L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

 1. Fur aplicable.

L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per a conèixer de les divergències derivades de la interpretació o aplicació d’aquest clausulat són els espanyols, i se sotmet, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals corresponents a la ciutat de Mataró. El titular es reserva el dret a realitzar els canvis que consideri necessaris en els termes i condicions establertes. Les modificacions s’inclouran de forma destacada al web.

logo